home van Leuven Installatie

van Leuven Installatie.

Doordat van Leuven Instal­la­tie zich kan be­roe­pen op vele jaren er­va­ring, is er een breed scala aan spe­cia­li­sa­ties ont­staan.

U kunt bij ons te­recht voor:

Het plaatsen cv-ketels en com­plete cv-in­stalla­ties, in­clu­sief ra­dia­toren, vloer­verwar­ming en zon­ne­boilers, in uw huis of be­drijfs­pand.
Van­zelf­spre­kend ver­zor­gen wij ook het on­der­houd van de in­stal­la­tie.

Wij kunnen voor uw bad­kamer of toilet al het sa­ni­tair le­ve­ren en aan­leg­gen.

Het plaatsen van keu­kens en na­tuur­lijk het aan­slui­ten van de bij­be­horen­de appa­ra­tuur.

Ver­schil­len­de dak­werk­zaam­he­den:

  • Het aan­brengen van di­ver­se dak­be­dek­king­en.
    Bij­voor­beeld bitameuze- of duur­zame EPDM dak­be­dek­king.
  • Wij zijn be­kend met het ver­wer­ken van en de voor­delen van di­verse soor­ten iso­latie.
  • Zink-koper- en loodwerk voor goten, erkers, dak­kapel­len en hemel­water­afvoeren.

Naast al deze werk­zaam­heden, kunnen wij ook de to­tale ver­bouwing van uw huis be­ge­leiden.